Aktuelt

Vedlikehald av blink

Frå 01 juli reduserar vi farvassavgifta i heile Alden hamneområde

Frå 01 juli 2020 sett vi ned farvassavgifta frå kr 0,25/bt til kr 0,15/bt. Minsteavgift og rabattar står uendra. Farvassavgifta skal dekke kommunen sine kostnader knytt til oppgåvene nemnt i hamne- og farvasslova §36 andre ledd, og drivast etter sjølvkostmodell. Før...

Junibrevet 2020

Junibrevet 2020 Her er årets andre utgåve av vårt kvartalsvise nyhetsbrev, og dette kjem i samband med at vi held brukarmøte 15 juni. Nyhetsbreva er eit supplement til dei halvårlege brukarmøta, og...

les mer