Avgiftsregulativ

AVGIFTSREGULATIV Alden hamneområde

Farvassavgifta 2024 er gjeldande frå 01.01.2024 til 31.12.2024.
Avgiftene blir kravde innanfor området, i samsvar med lov om havner og farvann § 36. Avgiftene er like innafor området der kommunen har planmynde etter plan- og bygningsloven i heile Alden hamneområde.

Avgiftene skal godkjennast av kommunestyra kvart år.

FARVASSAVGIFT

Lov om havner og farvann § 36 seier at kommunen i forskrift kan bestemme at det for fartøy som anløper hamn i kommunen, skal betalast farvassavgift til kommunen. Med dei unntak som er nemnd i avgiftsregulativet, skal alle farty som anløper hamneområdet betale farvassavgift etter følgjande satsar, per anløp:

Kr 0,28 / Brutto tonn. Minsteavgift er kr 260,-

Forskrift om kommunens berekning og innkreving av farvassavgift