Skipsavfall og bunkring

I samsvar med Forskrift 2004-06-01 nr 931 om begrensing av forurensing har Florø hamn KF mottaksordning for avfall og lasterestar frå farty.

Alle farty skal levere avfallet til Florø hamn KF med mindre dei har ein akseptabel lagringskapasitet som gjev grunnlag for levering i neste hamn.

 

Felles avfallsplan for hamner i sjøområda til Kinn kommune (sør for Bremanger) er delt opp i to delar.

Lenker til avfallsplan for hamner i Kinn kommune (sør for Bremanger):

Del A (Lenke til PDF)
Offentlege hamner, den offentlege gjestebrygga og industrihamner i Kinn kommune (sør for Bremanger).

Del B
(Lenke til PDF)
Private småbåthamner i Kinn kommune (sør for Bremanger).

Avfallsplanen gjeld følgjande hamner:

Skipsavfall

Offentlege hamner

Skipsavfall

Private småbåthamner

Bunkring

Kinn kommune v/ dei respektive hamneselskapa

Kinn kommune v/ dei respektive hamneselskapaiktar i følgje forskrift å leggje til rette for rapportering av avvik.

Slik melder du avvik:

Skjemaet vert journalført i avvikssystemet til Florø hamn KF og teke vidare til hamneansvarleg for den aktuelle hamna. Hamneansvarleg skal innan tre veker gje deg ei tilbakemelding om korleis avviket vil bli løyst. Dersom du ikkje er nøgd med tilbakemeldinga kan du klage til Fylkesmannen i Vestland.

Informasjon om meldeplikt

§ 20-7. Meldeplikt
Skipsføreren på alle skip som er underveis til en havn innenfor EØS-området, unntatt rutegående skip og fritidsbåter godkjent for høyst 12 personer, skal gi melding om levering av avfall og lasterester i havnen til havneansvarlig eller den han utpeker

a) minst 24 timer før anløp, dersom anløpshavnen er kjent,

b) så snart anløpshavnen er kjent, dersom denne opplysningen først er tilgjengelig mindre enn 24 timer innen anløp, eller

c) senest ved avgang fra foregående havn, dersom reisen varer mindre enn 24 timer. Melding skal gis i henhold til bestemmelsene i vedlegg II til dette kapitlet, og opplysningene skal oppbevares om bord i det minste til neste anløpshavn, og skal kunne forevises Sjøfartsdirektoratet. Skip med hyppige anløp innenfor 24 timer og skip som anløper havner hvor det ikke betales kaiavgift, skal gi melding til den havnen hvor avfall skal leveres. Dersom skipets neste anløpshavn befinner seg utenfor de nordiske landene, skal utfylt melding foreligge på engelsk.