Kommunestyret 17 desember 2020: Sak 184/20 Hamneplan for Florø

av

Oppdatert 16.12.2020, kl 1150: Då er saka i si heilhet også tilgjengelig i Kinn kommune sin innsynsportal: https://innsyn.onacos.no/kinn/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=45&

 

 

Pga. teknisk feil ligg ikkje sak 184/20 Hamneplan for Florø 2020-2040 åpent i innsynsmodellen til Kinn kommune. Møtesekreteriatet i Kinn kommune jobber med saka, men inntil vidare legg eg ut saka i sin heilhet på heimesida vår, inkludert høyringsloggen.

 

Saksnr. 184/20 Kommunestyret 17.12.2020 Hamneplan for Florø 2020-2040

 

Styret i Florø hamn KF sitt framlegg til vedtak:
Kommunestyret i Kinn kommune vedtek «Hamneplan for Florø 2020-2040» som vedlagt saka.

 

Bakgrunn for saka:
Ny hamneplan for Florø som skal erstatte «Hamneplan Flora 2006-2010».

 

Saksutgreiing:
Styret i Florø hamn KF (heretter kalla hamnestyret) og hamnesjefen starta i 2018 arbeidet med å
rullere ny hamneplan, som skal erstatte «Hamneplan Flora 2006-2010». Det har i 2018 vert holdt
opne innspelsrunder, og 25.01.2019 vedtok hamnestyret «Hamneplan for Florø 2019-2040» som vart
sendt på ordinær høyring.

Mange gode innspel kom inn, og særskilt lokasjon av godsterminal har engasjert – då denne er
reguleringsmessig vedtatt skal vekk frå Fugleskjærkaia. Då dette er ei så viktig avgjersle både for
næringslivet, hamna og byen, meldte hamnestyret etter høyringsrunden 2019 at dei ønskja å gå
grundigare igjennom faktagrunnlaget, moglegheitene og konsekvensane rundt dei ulike alternativa.
Det vart mellom anna holdt ein simulatortest i 2020 rundt innseglinga til næringsområdet i
Gunhildvågen, samt eit oppfølgingsmøte med næringslivet i etterkant av simulatortesten. Dette
dannar grunnlaget for hamnestyrets innstilling til «Hamneplan for Florø 2020-2040», vedtatt i
hamnestyret 08.10.2020, for deretter sendt til 2. gangs høyring før endeleg handsaming i
kommunestyret i Kinn kommune.

For meir detaljar rundt prosessen, sjå dei vedlagte dokumenta.

Vedlegg i saken:
Hamneplan for Florø 2020-2040
Hamneplan for Florø 2019-2040
Hamneplan Flora 2006-2010
Høyringslogg til hamneplanen, oppdatert 26.11.2020

Framside Hamneplan 2020-2040