Konkurransen – kollektivterminal og kontorbygg

av

Totalentreprisekonkurranse Fugleskjærkaia – kollektivterminal og kontorbygg

Vi beklagar å måtte melde frå at det er avgjera å avvise samtlege tilbod innkome i konkurransen.

Avgjersla er fatta på grunnlag av en grundig vurdering, herunder er det innhenta juridisk bistand frå advokat Trine Friberg frå Advokatfirma Wahl–Larsen AS, som har spesialkompetanse på anskaffelsesregelverket.

Konklusjonen er at vi ikkje har anna val enn å avvise tilboda. Flora Hamn KF er pliktig til å gjennomføre konkurransar i samsvar med regelverket.

Vi vil i nær framtid kunngjøre ny konkurranse.

I neste konkurranse vil vi forenkle kvalifikasjons- og dokumentasjonskrava, basert på den erfaringa vi gjorde oss i aktuelle konkurranse. Utover dette vil vi i all hovudsak basere konkurransen på same konkurransegrunnlag, med tanke på verdien av gjenbruk det arbeidet tilbydarane allereie har nedlagt i aktuelle tilbod.

I den hensikt å sikre god ny konkurranse vil det heller ikkje bli gitt innsyn i anskaffelsesprotokollen eller tilboda mottatt i denne konkurransen før det er fatta tildelingsavgjerd i ny konkurranse.

Prosjektleiar Andrea Bjørkaas Hall vil så snart som råd oppdatert ihht utlysning av ny konkurranse og ny framdriftsplan.